Bart Taveirne

Onvoorstelbaar veel waarden

Er bestaan ontzettend veel menselijke waarden

Was er maar een kant en klaar lijstje met waarden die voor iedereen gelden. Helaas, je zal ze zelf moeten ontdekken.

Met waarden wordt je niet geboren. Met menselijkheid wel. Waarden krijgt je onbewust op je pad mee vanuit je opvoeding, je familie, je sociale omgeving, studiegenoten, werkgevers of collega’s.

Vertraag en sta eens stil bij de lijst aan waarden onderaan om een gelukkiger leven te leiden.

Het is interessant om te zien welke waarden er zijn. 

Hieronder vind je uitgebreide lijst met voorbeelden van menselijke waarden. Een aantal waarden in deze lijst zullen eerder als deugd of karaktereigenschap worden gezien (maar het zijn ook modale waarden).

menselijkheid en waarden identificeren

Hoe identificeer jij je menselijkheid en waarden?

Hoe bepaal je je persoonlijke waarden? Dit is waar ik veel mensen zie vastlopen. Soms ervaren mensen weerstand bij het bepalen van hun persoonlijke waarden. Dikwijls hoor ik wel zo van: amai, ja dat is inderdaad een belangrijke waarde voor mij. 

In de onderste 3 stappen kom jij achter je persoonlijke waarden

Stap 1:

Maak een lijst van alle dingen die je belangrijk vindt in je leven. Denk hierbij aan je overtuigingen, je relaties, je principes, je doelen, waar je om geeft, wat belangrijk voor je is. Kortom, alles wat je kan bedenken waar je waarde aan hecht.

Stap 2:

Bekijk elk item op je lijst en vraag jezelf af: 

1. “Waarom is dit belangrijk voor mij?” Blijf vragen waarom, totdat je het gevoel hebt dat je aan de kern zit. Blijf het jezelf afvragen. Soms duurt het een paar dagen of weken. Het bepalen van je menselijkheid en je waarden kost tijd om erover na te denken.

2. Waar besteed ik tijd, aandacht of geld aan? Analyseer de voorbije weken eens. Welke keuzes heb je automatisch gemaakt? Vraag je af “wat vindt ik hier belangrijk aan?”

Stap 3:

Van zodra je een antwoord hebt voor elk item van je lijst, groepeer je ze in categorieën, zodat alle gelijkaardige items bij elkaar staan. Je zal zien dat er  vijftal uitspringen. Die vertellen iets over je huidige ‘IK’.

Andere vragen die je jezelf nog kunt stellen zijn:

“Waar wil ik een voorbeeld van zijn? 

“Hoe wil ik terugkijken op mijn leven?”

Waarden na of voor een burn-out veranderen. Ik merkte dat ik na mijn burn-out gezondheid ineens veel belangrijker vond dan voorheen. Door de dingen die je meemaakt veranderen je waarden. Oftewel, dit is geen eenmalige oefening, maar een continue bewustzijn van de dingen waar je waarde aan hecht.

Tot slot

Wil je op één lijn komen te staan met je lichaam, emoties, mind en energie, je werk- en privéleven, dan is het identificeren van je menselijkheid en je waarden een belangrijk hoofdstuk voor groei en healing. 

Menselijke Waarden voorbeelden:

Aanwezigheid Vertrouwelijkheid Schoonheid Aanzien Vertrouwen Serieusheid Actief zijn (doen) Vertwijfeldheid Sierlijkheid Afwisseling Verwennen Sluwheid Alertheid 

Verwondering Snelheid Alledaagsheid Verworvenheid Soberheid Anonimiteit Vitaliteit Solidariteit Artisticiteit Vlijt Souplesse Assertiviteit Voldoening Spaarzaamheid

Attentheid Volgzaamheid Spontaniteit Authenticiteit Volharding Sportiviteit Autonomie Voorbereid zijn Stabiliteit Avontuur / Avontuurlijkheid Voorkomendheid 

Standvastigheid Bedachtzaamheid Voortreffelijkheid Stelligheid Bedrevenheid Vooruitstrevendheid Stijl Bedrijvigheid Vrede Stiptheid Befaamdheid Vriendelijkheid

Strengheid Begeerlijkheid Vriendschap Structuur Begrip Vrijgevigheid Suaviteit Behoedzaamheid Vrijheid Synergie Behoudendheid Vrijmoedigheid Tact Behulpzaamheid 

Vrolijkheid Tenaciteit Bekendheid Vroomheid Terughoudendheid Bekoorlijkheid Waardering Tevredenheid Bekwaamheid Waardigheid Tijdloosheid Beleefdheid Waarheid

Toegankelijkheid Beleving Wedijver Toegeeflijkheid Bereidheid Welbehagen Toegenegenheid Bereidwilligheid Weldadigheid Toewijding Beroemdheid Welgemanierdheid

Tolerantie Bescheidenheid Welgemoedheid Traditie Beschaving / Beschaafdheid Wellevendheid Transparantie Beschikbaarheid Weloverwogenheid Trouw 

Besluitvaardigheid Welvaart (immateriële/materiële) Tucht Betaalbaarheid Welvoeglijkheid Uitdagendheid Betekenis Welwillendheid Uiterlijk Betrokkenheid 

Werkelijkheidszin Uitgelatenheid Betrouwbaarheid Werkzaamheid Uitmuntendheid Bevalligheid Wijsheid Unanimiteit Bevlogenheid IJverigheid Uniformiteit Bezit

Zachtheid Universaliteit Bijdrage Zachtmoedigheid Urbaniteit Blijdschap Zakelijkheid Vaderlandsliefde Bondigheid Zekerheid Vakmanschap Buigzaamheid Zelfbepaling

Vastberadenheid Burgerschap Zelfbeheersing Vasthoudendheid Cachet Zelfbehoud Veelzijdigheid Celebriteit Zelfbeschikking Veiligheid Charisma Zelfbewustheid 

Verandering Chic Zelfcontrole Verantwoordelijkheid Competitie Zelfontplooiing Verbaasdheid Concentratie Zelfrealisatie Verbetenheid Confidentialiteit Zelfredzaamheid

Verbinding Consideratie Zelfstandigheid Verbondenheid Controle Zelfverwerkelijking Verdraagzaamheid Coöperatie Zelfverwezenlijking Verfijning Correctheid

Zelfverzekerdheid Vergeving Creativiteit Zelf-zijn / zichzelf-zijn Vergevingsgezindheid Daadkracht Zelfzorg Verknochtheid Dankbaarheid Zingeving Vermaak Dapperheid

Zorgeloosheid Vermaardheid Degelijkheid Zorgvuldigheid Vernieuwing Democratie Zorgzaamheid Verrassing Deskundigheid Zuinigheid Verstandhouding Dienstbaarheid

Zwierigheid Verstandigheid Moed Gevoeligheid Diepzinnigheid Gewetensvol Diplomatie Natuurbehoud Gezelligheid Directheid Nauwgezetheid Gezondheid Discipline

Nauwkeurigheid Glorie Distinctie Nederigheid Godvrezendheid Doelgerichtheid Netheid Godvruchtigheid Doelmatigheid Nieuwsgierigheid Godzaligheid

Doorleefbaarheid Nuchterheid Goedheid Duidelijkheid Nut Goedkeuring Duurzaamheid Nuttigheid Grandeur Dynamiek Omzichtigheid Grondigheid Educatie

Onafhankelijkheid Grootsheid Eensgezindheid Onbaatzuchtigheid Grootmoedigheid Eenstemmigheid Onbedorvenheid Gulheid Eenvoud / Eenvoudigheid 

Ondernemerschap Handigheid Eer Onpartijdigheid Hardheid Eerbied Ontplooiing Harmonie Eerlijkheid Ontspanning Hartstocht Effectiviteit Ontvankelijkheid Heerlijkheid 

Efficiency Onverholenheid Helderheid Elegantie Heusheid Empathie Onwetendheid Hevigheid Engagement Ootmoedigheid Hiërarchie Enthousiasme Openhartigheid 

Hoffelijkheid Erkenning Openheid Hoop Ernst Opgewektheid Hulpvaardigheid Esthetiek Oplettendheid Humor Evenwicht Oprechtheid Idealisme Expressiviteit Optimisme

Ignorantie Faam Orde Inbreng Fatsoen Ordelijkheid Ingetogenheid Feitelijkheid Originaliteit Innovatie Felheid Overgave Integriteit Fijngevoeligheid Participatie Intensiteit

Fijnzinnigheid Passiviteit Invoelendheid Finaliteit Patriottisme Inzicht Flexibiliteit Penaliteit Juistheid Flinkheid Pittigheid Kalmte Gastvrijheid Plezier Kameraadschap

Gedecideerdheid Plichtsbetrachting Karigheid Gedegenheid Politesse Kennis Gedrevenheid Positiviteit Klaarheid Geduld Pragmatisme Klasse Geestdrift 

Prestatiegerichtheid Kracht Geestigheid Privacy Kuisheid Geheimhouding Pro-activiteit Kwaliteit Gehoorzaamheid Professionaliteit Leefbaarheid Geleidelijkheid 

Prudentie Liefdadigheid Gelijkheid Publieke verantwoordelijkheid Liefelijkheid Gelijkwaardigheid

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *